5 r o k

5 r o k Storlek 122,6 kvm Kreditbelopp 70 253 kr Kallhyra 10 262 kr Hustyp 3.  

4 r o k

4 r o k Storlek 102,4 kvm Kreditbelopp 58 678 kr Kallhyra 8 876 kr Hustyp 1C.  

3D r o k

3D r o k Storlek 88,8 kvm Kreditbelopp 50 885 kr Kallhyra 7 712 kr Hustyp 1C och 1CS.  

3C r o k

3C r o k Storlek 88,6 kvm Kreditbelopp 50 771 kr Kallhyra 7 546 kr Hustyp 1AS.  

3A r o k

3A r o k Storlek 80,4 kvm Kreditbelopp 46 073 kr Kallhyra 7 436 kr Hustyp 1CS