5 r o k

5 r o k Storlek 122,6 kvm Kreditbelopp 68 333 kr Kallhyra 9 966 kr Hustyp 3.  

4 r o k

4 r o k Storlek 102,4 kvm Kreditbelopp 57 074 kr Kallhyra 8 620 kr Hustyp 1C.  

3D r o k

3D r o k Storlek 88,8 kvm Kreditbelopp 49 494 kr Kallhyra 7 329 kr Hustyp 1C och 1CS.  

3C r o k

3C r o k Storlek 88,6 kvm Kreditbelopp 49 384 kr Kallhyra 7 490 kr Hustyp 1AS.  

3A r o k

3A r o k Storlek 80,4 kvm Kreditbelopp 44 814 kr Kallhyra 7 222 kr Hustyp 1CS