Husiegårds stadgar


Här finns våra stadgar sammanfattade nedan.

Dessa stadgar har antagits vid möte den 29 september 1993 och 31 maj 2018

Föreningens stadgar
Ladda ner

 

Inledning

Stadgar – gällande för Boföreningen Husiegård

 • 1 Föreningens firma är Boföreningen Husiegård.
 • 2 Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse genom;

att enligt kontrakt med MKB hyra fastigheterna Vägtisteln 1, Spåtisteln 2, (exkl. mark och byggnad för gruppboende) samt Piggtisteln 1 och att åt medlemmarna upplåta lägenheterna med hyresrätt;

att enligt förvaltningsavtal med MKB förvalta fastigheterna enl. ovan;

att verka för en god social och fysisk miljö samt främja trivsel.

Upplåtelse och utövande av hyresrätt sker på villkor som anges i Jordabalken kapitel 12 i förekommande fall, med undantag enligt särskild dispens.

 • 3 Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö stad.
Insatser & medlemskap

Insatser och medlemskap

 • 4 Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för hyresgäst i fastigheten. Medlemskapet omfattar samtliga familjemedlemmar som bor i lägenheten.
 • 5 Ansökan om medlemskap anses fullgjord genom Hyreskontraktets undertecknande.
 • 6 Medlemmen skall till föreningen erlägga den årsavgift som föreningsstämman beslutar, dock högst 1.200 kronor per år.
 • 7 Om medlem avlider och dennes andel övergår på någon p g a arv eller testamente, är denne berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem i föreningen under förutsättning att den efterlevande sammanbott med den avlidne. Detsamma skall gälla om andel övergått på någon genom bodelning.
 • 8 Om styrelsen så finner lämpligt kan en köavgift uttagas. Storleken på denna beslutas av styrelsen. Den som står i kö för bostad tilldelas sådan i möjligaste mån i den ordning som anmälan inkommit till föreningen. Styrelsen har dock möjlighet att göra avsteg från denna ordning om man finner skäl för detta.
 • 9 I samband med förhyrandet av lägenhet skall medlem till föreningen betala ett av föreningsstämman fastställt kreditbelopp, för 1993 är det 400 kronor/kvm lägenhetsyta. Vid avflyttning återbetalas kreditbeloppet med uppräkning motsvarande KPI, som räknas på fjolårets årsmedeltal. Utbetalning skall ske snarast efter att hyresförhållandet har upphört. Kvittningsvis äger föreningen rätt att från kreditbeloppet tillgodogöra sig fordran på medlem, som härrör från hyresförhållandet.
 • 10 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall göra skriftlig framställan härom till styrelsen. Denna framställan anses fullgjord då hyresgäst skriftligt sagt upp hyreskontraktet. Utträdet sammanfaller med avflyttningen
 • 11 Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess intressen eller icke iakttar sina förpliktelser mot föreningen, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman och skall ha föregåtts av en skriftlig varning, som översänts till medlemmen på dennes adress i ett rekommenderat brev.
 • 12 Då medlem utträtt ur föreningen äger han senast sex månader därefter återfå betald insats, i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid tiden för avgången uppgjorda balansräkningen därtill föreslå utan anlitande av reservfond eller förnärmande av övriga medlemmars lika rätt samt i samma ordning som övriga medlemmar erhålla beslutad vinstutdelning.
Styrelse

Styrelse

 • 13 Styrelsen skall bestå av fem eller sju leda möter jämte fyra suppleanter, av vilka en ledamot och suppleant för denne utses av Malmö stad, en ledamot och suppleant för denne utses av MKB och övriga väljs av föreningsstämman.
 • 14 Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Val sker vid ordinarie förenings stämma. Årligen avgår halva antalet ledamöter och suppleanter med beaktande av att ordförande och kassör inte avgår samtidigt Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och eventuellt övriga funktionärer. Ordförande och kassör väljs av föreningsstämman.
 • 15 Ledamöter och suppleanter skall, med undantag av de valda från Malmö stad och MKB, vara medlemmar i föreningen och boende i fastigheten.
 • 16 De av föreningsstämman valda suppleanterna tjänstgör i den ordning de blivit valda.
 • 17 Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening före beslut i frågor av principiell art och i frågor av större ekonomisk betydelse.

Styrelsen tecknar hyres- och förvaltningsavtal.

Styrelsen fastställer de drift- och förvaltningskostnader som belöper på föreningen enligt upprättat förvaltningsavtal.

Styrelsen fastställer avgifter/hyror för lägenheter, bilplatser och andra utrymmen eller förmåner som lämnas medlem.

 • 18 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelen, av de personer, två i förening, som styrelsen utser.
 • 19 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari t.o.m 31 december. Styrelsen skall före utgången av februari månad till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
 • 20 Rörande styrelsen, sammanträden, beslutsföring m m gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kapitlet Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen).
Revision

Revision

 • 21 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses för tiden från ordinarie föreningsstämma tills därpå följande ordinarie föreningsstämma hållits, tre revisorer och tre suppleanter.
 • 22 Ordinarie föreningsstämma väljer två revisorer och två suppleanter. Dessutom utses en auktoriserad revisor.
 • 23 Det åligger revisorerna att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen avge revisionsberättelse och i denna ange huruvida årsredovisningen har uppgjorts enligt föreningslagen, yttra sig angående fastställelse av resultat- och balansräkning till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, yttra sig över styrelsens förslag till användande av över- eller underskott samt i övrigt vad som föreskrivs i 8 kapitlet 13§ föreningslagen.
 • 24 Har revisorerna i sin berättelse riktat anmärkning mot styrelsen skall denna avge en skriftlig förklaring till stämman.
 • 25 Revisorerna skall i sin berättelse avge särskilt yttrande rörande skäligheten av de arvoden och övriga ersättningar som utgår till styrelsen.
Föreningsstämman

Föreningsstämman

 • 26 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen, före maj månads utgång. Styrelsen skall utlysa extra föreningsstämma då någon revisor eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen med angivande av ändamålet påfordrar detta. Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.
 • 27 Kallelse till föreningsstämma skall ske genom skriftligt meddelande till samtliga medlemmar tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra förenings stämma. Förteckning över vilka ärenden som skall tas upp till behandling på stämman bifogas kallelsen. Vid förslag till ändring av stadgarna skall det kompletta ändringsförslaget biläggas kallelsen. Övriga meddelanden anslås på lämpliga platser inom föreningens verksamhetsområde.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar skall minst en vecka före stämman hållas tillgängliga för medlemmarna på plats som styrelsen anvisar.

 • 28 Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande för stämman;

2 Val av sekreterare för stämman;

3 Val av två justeringsmän;

4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning;

5 Fastställande av röstlängd;

6 Styrelsens årsredovisning;

7 Revisorernas berättelse;

8 Fastställande av resultaträkning;

9 Fastställande av balansräkning;

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen;

12 Bestämmande av arvode till styrels ledamöter och revisorer

13 Val av ordförande/kassör;

14 Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter;

15 Val av revisorer och suppleanter;

16 Val av valberedning och suppleanter;

17 Fastställande av årsavgift enligt § 7

18 Motioner;

19 Övriga ärenden enligt kallelsen eller sådana som kan företagas till avgörande enligt 7 kapitlet 9 § föreningslagen.

Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som anges i kallelsen.

 • 29 Intill dess stämmans ordförande blivit utsedd öppnas stämman av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett. Vid föreningsstämma har varje medlem rösträtt. Finns det fler medlemmar i samma hushåll har de tillsammans en röst. Medlem får vid föreningsstämma företrädas av make, sambo och släkting i rätt upp- och nedstigande led inom samma hushåll. Medlems rösträtt kan också utövas genom annan medlem såsom ombud. Ingen får dock företräda mer än en medlem förutom sin egen röst. Beslut fattas medelst öppen omröstning. Vid val som avser andra än stämmans ordförande och justeringsmän skall dock om någon begär det, valet ske med slutna sedlar. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilka flest röster avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som företrädes av stämmans ordförande.
 • 30 För ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kapitlet 14-15 §§ föreningslagen. För att beslutet skall äga giltighet fordras godkännande av Malmö stad och MKB.
Motioner

Motion till föreningsstämman

 • 31 Medlem som önskar ärende upptaget till behandling av ordinarie föreningsstämma har att göra framställan (motion) därom till styrelsen senast den 15 april.
Valberedning

Valberedning

 • 32 För att förbereda val för föreningsstämman skall ordinarie stämma utse en valberedning bestående av tre ledamöter.
Överskott, likvidation, tvister mm

Överskottsutdelning

 • 33 Uppkommer överskott skall det, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut fonderas till kommande år eller fördelas mellan medlemmarna efter lägenheternas bruksareor.

Likvidation, tvister mm

 • 34 Beslut om likvidation i andra fall än i 11 kapitlet 3-4 11, 19 § 2 st föreningslagen får ej äga rum utan att samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslut fattats på två efter varandra följande stämmor, minst en ordinarie, med biträde av 2/3 av de röstande vid den sista stämman.
 • 35 Tvister mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem skall avgöras av allmän domstol.
 • 36 Föreningen skall upphöra med sin verksamhet då förvaltnings- och hyresavtal med MKB upphör att gälla. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar så fördelas att medlemmarna återfår av dem inbetalda insatser och kreditbelopp. Återstoden fördelas mellan medlemmarna.